Adatvédelem

Adatkezelési tájékoztató a Hagyományok Háza adatkezelő által a www.hagyomanyokhaza.hu honlapon gyűjtött személyes adatokról

Bevezetés

Az alábbi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön a Hagyományok Háza által működtetett www.hagyomanyokhaza.hu honlap használata során számunkra átadott személyes adatainak kezelésével kapcsolatban valamennyi lényeges információt megismerhessen.
Az Ön személyes adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet – továbbiakban GDPR) alapján történik. A Hagyományok Háza kötelezettséget vállal arra, hogy valamennyi adatkezelési tevékenysége megfelel a GDPR előírásainak és a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak, így valamennyi személyes adat kezelése meghatározott célból, meghatározott jogalappal és meghatározott ideig történhet. Ezen kívül, a Hagyományok Háza biztosítja valamennyi érintett számára a GDPR-ban meghatározott jogok gyakorlásának lehetőségét. A Hagyományok Háza tiszteletben tartja valamennyi ügyfelének, partnerének információs önrendelkezési jogát, és minden szükséges szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok bizalmas kezelésének és biztonságának garantálása érdekében.

Milyen személyes adatokat, milyen célból és milyen alapon kezelünk?

Az Ön személyes adatai közül
a) kapcsolattartási adatként az Ön elektronikus azonosítóját, valamint
b) a www.hagyomanyokhaza.hu honlapon megjelenő jelentkezési felületeken az Ön által oda feltöltött adatokat kezeljük.

Az adatkezelés célja az a) és b) pont alapján kezelt adatok tekintetében az Önnel való kapcsolattartás és véleményének megismerése, valamint az egyes képzésekhez tartozó adminisztráció megvalósítása.
Az adatkezelés jogalapja az Ön – a Hagyományok Háza által üzemeltetett a www.hagyomanyokhaza.hu honlapon és/vagy Közösségi média felületeken (a továbbiakban: Informatikai Felület) történt regisztráció során kifejezett hozzájáruló nyilatkozatával történő – hozzájárulása, valamint a Hagyományok Háza mint adatkezelő azon jogos érdeke, hogy az Ön által feltöltött tartalmakkal kapcsolatban esetleg az Ön magatartása miatt Önnel vagy mással szemben felmerülő jogi igényeit érvényesítse vagy a vele szemben más által az Ön magatartása miatt érvényesített jogi igény érvényesítése során az adatokat jogi igényének védelmében felhasználja.

Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

Az Ön adataihoz csak az adatkezelők és az adatfeldolgozók meghatározott feladatkörrel és ehhez tartozó jogosultsággal rendelkező munkavállalói férnek hozzá.
A felsorolt adatkezelések mindegyike tekintetében az adatkezelő a Hagyományok Háza (1011 Budapest, Corvin tér 8.) Adatkezelő az alábbi tevékenységekhez adatfeldolgozóként az alábbi szervezeteket veszi igénybe:

Az adatkezelő e tevékenysége során jegyértékesítés tekintetében adatfeldolgozóként igénybe veszi az INTERTICKET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. szolgáltatását (1139 Budapest, Váci út 99., Fővárosi Bíróság Cg. 01-09-736766) Az adatkezelés időtartama: 18 hónap. A Hagyományok Háza az alábbi adatokat bocsátja adatfeldolgozó rendelkezésére: …….

A Hagyományok Háza által meghatalmazott mindenkori adatfeldolgozó a hírlevelek tekintetében a The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA), aki a www.mailchimp.com oldalon tárolja az információkat. Az adatkezelés időtartama: az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig. Hagyományok Háza a hírlevelek tekintetében felhasználóitól kizárólag e-mailcímet kér, mely a szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges és ezt továbbítja adatfeldolgozónak,.

Képzések tekintetében Hagyományok Háza által meghatalmazott mindenkori adatfeldolgozók az egyes képzések felelősei, szervezői.

A honlapon megjelenő adatok a) nem/ b) csak az Ön kifejezett nyilatkozata alapján és csak az elektronikus azonosítóval összekötve jelennek meg az Informatikai Felületen.

Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk a személyes adatok védelmében?

Az Ön adataihoz csak az adatkezelők és az adatfeldolgozók feladatkörrel rendelkező munkavállalói férnek hozzá. A Hagyományok Háza mint adatfeldolgozó útján az Ön személyes adatait a jelszóval és titkosítással védett Informatikai Felületen kezeli, és ezeket az adatokat más informatikai rendszerekben nem teszi elérhetővé.

Meddig kezeljük az Ön adatait?

Az adatkezelő
a) a kapcsolattartási adatokat a c) pont szerinti eset kivételével a regisztráció megszüntetéséig,
b) a honlapon megjelenő adatokat a c) pont szerinti eset azok Ön által történt törléséig, de legfeljebb a regisztráció megszüntetéséig, míg
c) abban az esetben, ha az adatkezelő az Ön által feltöltött tartalmakkal kapcsolatban Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít vagy vele szemben más az Ön magatartása miatt jogi igényt érvényesít, az igény elévüléséig, az igény érvényesítéséről történő lemondásig vagy az igény érvényesítésére irányuló eljárás jogerős lezárásáig kezeli.

Kérheti-e Ön adatai törlését, helyesbítését?

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti az adatok felhasználásának korlátozását is: ezt az érintett tartalomnak az Informatikai Felületről való törlésével, illetve a regisztráció megszüntetésével teheti meg.

Hozzájárulásának visszavonása esetén is tovább kezeli adatait a Hagyományok Háza abban az esetben, ha Hagyományok Háza az Ön által feltöltött tartalmakkal kapcsolatban Önnel vagy mással szemben jogi igényt érvényesít, vagy vele szemben más az Ön magatartása miatt jogi igényt érvényesít. Amennyiben ez utóbbi adatkezelésre sor kerülne, úgy erről a Hagyományok Háza Önt értesíti, Önnek pedig joga lesz arra, hogy ez ellen az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon. Tiltakozás esetén az Ön adatainak további kezeléséhez a Hagyományok Házának azt kell majd bizonyítania, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését.

Hogyan férhet hozzá a személyes adataival kapcsolatos információkhoz?

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeljük, valamint másolatot kérhet azon személyes adatokról, amelyeket kezelünk. E kéréseit ingyenesen teljesítjük – a kérés beérkezésétől számított 30 napon belül. .

Rendelkezési és hozzáférési jogait – éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes azonosítást követően tudjuk biztosítani. Ezért kérjük, hogy az adatkezeléssel összefüggő kéréseit, nyilatkozatait, panaszait a marketing@hagyomanyokhaza.hu emailcímen az Informatikai Felületen megadott regisztrációs emailcíméről küldött e-mailben vagy a Informatikai Felületen a regisztrációnál használt profilról küldött üzenetben jelentse be, illetve ha ez valamilyen oknál fogva nem lenne lehetséges, akkor a fenti emailcímen vagy a (+36 1) 225 6049 telefonszámon jelezze felénk. Utóbbi esetben jogainak gyakorlásához szükség lesz személyazonosságának igazolására.

Ön emellett személyes adatainak jogellenes kezelése, illetve az információs önrendelkezési jogához kapcsolódó jogainak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 1363 Bp. Pf. 16.) vagy az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetet nyújthat be, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulhat.

Adatvédelmi Szabályzat elérhető itt.
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Szivi Gabriella
Postacíme: 1011 Budapest, Corvin tér 8.